Senest opdateret: 24. maj 2018

Kontaktoplysninger for den dataansvarlige: 

Fysioform A/S
Halsvej 220, Vester Hassing

9310 Vodskov
Tlf: 98 25 68 84

info@fysioform.dk

CVR: 38735241

Formål/Introduktion

Beskyttelsen af dine personlige oplysninger er vigtig for os i Fysioform. Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt. Derfor opdaterer vi vores vilkår, således at du som patient hos Fysioform ved, hvordan vi håndterer og anvender dine oplysninger. I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig. Fysioform anvender ikke dine oplysning til andet end det rent behandlingsmæssige, derfor har Fysioform ikke behov for et samtykke fra dig.

Dette er vigtig information, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse den.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige, ejer Ulrik Thrane.
Hvilke oplysninger indsamler Fysioform og hvad vi bruger det til?

De oplysninger du afgiver, når du registrerer din ankomst ved at føre dit sundhedskort gennem kortlæserterminalen, drejer sig typisk om fulde navn, bopæl, CPR-nummer. Vi registrerer også dit telefonnummer og evt. mail for kommunikation.

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at gøre. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger, vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Der er etableret videoovervågning i vores center, med henblik på at øge din og vores medarbejdernes sikkerhed og tryghed. Det kan også sikre, at centerets udstyr bliver brugt korrekt og ikke misligholdt.

Hvem har adgange til dine personoplysninger

Alle Fysioforms medarbejder har adgang til dine personoplysning.

Hvor lang tid opbevares oplysningerne

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

E-mail korrespondance mellem patienten og klinikken slettes, når den ikke længere er relevant og senest efter 5 år.

Hvem videregiver Fysioform dine oplysninger til?

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. Dog vil forhold omkring ubetalte regninger videresendes til inkasso.

Opbevaring og Sikkerhed

Fysioform arbejder hårdt for at beskytte personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Opbevaring

Efter fem år fra det seneste notat i journalen, slettes alle dine personoplysninger som gemmes på server fra CompoGroup Medical A/S (CGM) og fysisk papir makuleres.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Kun dig selv og kontraktansatte medarbejdere i Fysioform har adgang til dine personoplysninger.

Fysisk materiale skal altid opbevares aflåst og E-version af personoplysningerne opbevares på server beskyttet med adgangskode.

Fysioform skal også være sikker på:

  • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, når det er nødvendigt.
  • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
  • Politik for sikker behandling af personoplysninger
  • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Fysioforms vegne.

Vores IT-system leverandør skal altid sikre:

  • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
  • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
  • Firewall beskyttelse af systemer

Hvilke IT-system der anvendes

Hjemmesiden:

Fysioform bruger CompoGroup Medical A/S (CGM) som vores website underleverdør, hvis vigtigste opgave er at passe godt på vores data. Om sikringsmiljø se venligst bilag: Databehandleraftale mellem CGM og Fysioform.

IT-System:

Patientens personoplysninger administreres af CompoGroup Medical A/S (CGM), som opbevarer og behandler personoplysninger på virksomhedens vegne i henhold til dennes politik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata. Se bilag: Databehandleraftale mellem CGM og Fysioform

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

  • Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.
  • For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Du har til hver en tid ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Ændringer

Fysioform persondata politik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne persondataspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne persondataspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre tydeligt opmærksom på dem (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).